KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIYukyolda.com (Load Port Lojistik Sanayi Ve Tic. Limited şirketi) Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
Aşağıda kişisel verilerinizin Load Port Lojistik Sanayi Ve Tic. Limited şirketi ("yukyolda.com") tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. TAŞIYICI ve YUKYOLDA ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.,

a) Veri Sorumlusu Hakkında
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında yukyolda.com tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında yukyolda.com veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: yukyolda.com un ya da yukyolda nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, yukyolda nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile yukyolda nın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, yukyolda nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanunun 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: yukyolda.com un ya da yukyolda nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, yukyoldanın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile yukyolda nın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
yukyolda faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, yukyolda temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanunun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanundan Doğan Haklarınız
Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yukyolda ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler yukyolda.com tarafından duyurulacaktır.